Szkoła, jak każda poważna, instytucja musi mieć plan działania, który dostosowuje się do wykonawców, czyli wieku uczniów. Od placówki edukacyjnej oczekuje się, żeby pomagała podopiecznym rozwijać ich intelekt, zdobywać wiedzę, nabywać pożądane w życiu umiejętności.

Jak powinien wyglądać plan nadzoru?

 

W związku z tym poczynania uczniów i nauczycieli muszą podlegać okresowym kontrolom. Osoby odpowiedzialne za oświatę, która w Polsce jest finansowana ze środków publicznych (w zależności od szczebla: z budżetu państwa bądź samorządów), muszą dbać o realizację celów. W tym przypadku będzie to postęp w nauce i przyrost wiedzy, co mierzy się przy pomocy testów i sprawdzianów. Podobny nadzór odbywa się w przedsiębiorstwach, których szefowie starają się, by ich zakłady wypracowały zysk.

W placówkach oświatowych do oceny tego, czy wszystko przebiega w pożądanym kierunku, służy plan nadzoru pedagogicznego. Z dokumentem tym można się zapoznać na przykład na stronie http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/plany-nadzoru-2012-13.

Czym w praktyce jest nadzór pedagogiczny? W skrócie można stwierdzić, że polega on na ocenie stanu szkoły i realizacji postawionych przed nią zadań (efekty działalności dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, statutowej, ocena stanu warunków prowadzenia tejże działalności).

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej dyrektor każdej placówki ma obowiązek przygotować plan nadzoru, który powinien zawierać określone w tym rozporządzeniu elementy. Dokument powinien uwzględniać politykę oświatową państwa i być zgodny z zaleceniami regionalnego kuratora oświaty.

Jeśli instytucja funkcjonuje dłużej niż rok, w planie nadzoru pedagogicznego powinny się także znaleźć wnioski sporządzone na bazie planu z poprzedniego roku szkolnego. Harmonogram może zawierać priorytety szkoły, np. wdrożenie jakiegoś systemu, ułatwienia, rozwiązania, przeprowadzenie planu poprawy jakości kształcenia (rozumianą jako lepsze wyniki na egzaminach końcowych).

Dokument należy stworzyć i przedstawić radzie pedagogicznej do 15 września roku szkolnego, którego ten plan dotyczy. Wszystkie plany posiadają ten sam schemat. Konkretne harmonogramy różnią się szczegółami zależnymi od statusu placówki, jej rodzaju i szczebla.